Day

Tháng Mười Hai 24, 2020

Đánh giá kỹ năng quản lý của bạn

Posted on24 Th12 2020
Chúng ta thường bị mất cân bằng giữa quản lý và lãnh đạo. Có đúng không? Lãnh đạo là thách thức hiện trạng bằng tầm nhìn truyền cảm hứng. Quản lý là đảm bảo mọi việc được thực hiện đúng. Sẽ chẳng có tầm nhìn nào được thực hiện, khi…