Trang chủ

Lean HR

QUẢN TRỊ NHÂN SỰ TINH GỌN

Xây dựng Tổ chức Hiệu suất cao

Khóa học online “Hướng dẫn xây dựng BSC & KPI và OKR”
  • Sở hữu quy trình 5 bước xây dựng KPI hiệu quả.
  • Biết cách xây dựng thẻ điểm cân bằng BSC một cách dễ dàng.
  • Có được bộ quy trình chi tiết để áp dụng OKR thành công.
  • Biết cách kết hợp cả KPI và OKR trong doanh nghiệp.
  • Tự tin hướng dẫn các phòng ban cách xây dựng KPI và OKR hiệu quả.
Toàn bộ phương pháp và quy trình từng bước để xây dựng BSC, KPI và OKR cho doanh nghiệp.