Day

Tháng Tư 17, 2020

SLA là gì? Sức mạnh của cam kết nội bộ

Posted on17 Th4 2020
Dịch vụ, dịch vụ và chất lượng dịch vụ! Chúng ta đang sống trong nền kinh tế dịch vụ. Cạnh tranh là rất lớn! Nếu bạn muốn nâng cao chất lượng dịch vụ, thì SLA chính là một công cụ tuyệt vời! SLA là gì? SLA (service level agreement) là…