OKR

Thực thi chiến lược và Nâng cao hiệu suất của các phòng/ban

Mục Tiêu

Tư vấn OKR

Xây dựng hệ thống quản trị theo mục tiêu, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp!

Tẩm ảnh Hưởng

OKR Coaching

Phương pháp điều hành doanh nghiệp để tạo ra kết quả đột phá!