Blog

Bản đồ KPI là gì?

Bản đồ KPI là một sơ đồ thể hiện mối quan hệ nhân quả giữa KPI kết quả và các KPI nguyên nhân.

Theo đó, để thay đổi (tăng hoặc giảm) KPI kết quả, chúng ta có thể tác động vào một hoặc một số KPI nguyên nhân.

Bản đồ KPI là phương pháp được tôi đúc rút và phát triển sau 16 năm làm việc trong lĩnh vực quản lý hiệu suất.

Ví dụ bản đồ KPI

Ví Dụ Bản đồ Kpi

Trong bản đồ KPI này:

 • KPI kết quả là: “Doanh thu”.
 • KPI nguyên nhân cấp 1 là: “Số lượng khách hàng” và “Giá bán trung bình”.
 • KPI nguyên nhân cấp 2 là: “Số lượng khách hàng mới” và “Số lượng khách hàng cũ”.
 • KPI nguyên nhân cấp 3 là: “Điểm hài lòng của khách hàng”.

Theo đó, chúng ta dễ dàng nhận thấy có 3 cách để tăng doanh thu, bao gồm:

 • Tăng số lượng khách hàng mới.
 • Tăng điểm hài lòng của khách hàng.
 • Tăng giá bán trung bình.

Lợi ích của bản đồ KPI

Bản đồ KPI được sử dụng để phân tích, chẩn đoán và dự báo hiệu suất kinh doanh. Từ đó, giúp doanh nghiệp đưa ra các quyết định dựa trên dữ liệu, chính xác và hiệu quả hơn.

Chúng ta thường ra quyết định theo hai cách:

 • Ra quyết định bằng trực giác (kinh nghiệm và cảm xúc), và
 • Ra quyết định dựa trên dữ liệu.

Ra Quyết định Dựa Trên Dữ Liệu

Thay vì ra quyết định bằng trực giác (kinh nghiệm và cảm xúc). Nếu sử dụng Bản đồ KPI để phân tích và ra quyết định dựa trên dữ liệu, thì bạn nhận được ba lợi ích lớn như sau:

 • Giảm thiểu rủi ro: Dữ liệu giúp quyết định chính xác và hiệu quả hơn.
 • Trách nhiệm: Dựa trên dữ liệu tức là quyết định được minh bạch hơn. Sau đó, chính sự minh bạch sẽ tạo ra trách nhiệm cao.
 • Đồng thuận: Dựa trên dữ liệu giúp các quyết định đạt được sự đồng thuận và gắn kết cao hơn.

Ứng dụng bản đồ KPI để thiết lập mục tiêu OKR

Trong mô hình quản lý theo mục tiêu OKR, KPI được sử dụng để phân tích hiện trạng. Nếu không hiểu rõ hiện trạng, chúng ta không thể thiết lập được mục tiêu hiệu quả.

Bản chất của việc thiết lập mục tiêu là xác định sự ưu tiên: Đâu là điều quan trọng nhất của giai đoạn này?

Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn trong việc xác định sự ưu tiên. Bởi vì, cái nào cũng thấy quan trọng, cái nào cũng muốn đưa vào mục tiêu.

Đây chính là lúc KPI phát huy tác dụng.

Khi đo lường và theo dõi các chỉ số KPI, doanh nghiệp sẽ dễ dàng hơn trong việc xác định sự ưu tiên – để thiết lập OKR.

Ví dụ sau đây mô tả sự kết hợp giữa KPI và OKR:

Okr Và Kpi

Thêm nữa,

Bản đồ KPI cũng giúp các Phòng/ban xác định sự ưu tiên để thiết lập OKR nhằm đóng góp vào mục tiêu chung của công ty:

Thiết Lập Okr

Banner Lean Hr