Ebook – Hoạch định Chiến lược Hiệu quả với SWOT

hoạch định chiến lược hiệu quả với swot
 

Tôi đồng ý: nhận Email (bao gồm các bài học giá trị, promotion) từ Nhất Leadership. Tôi có thể Unsubcribe/Hủy đăng ký bất cứ lúc nào.

hướng dẫn okr cho người mới bắt đầu