Khóa học online
20 Học viên đã ghi danh
Giá799000 đ349000 đ
Đăng ký ngay
xây dựng phong cách lãnh đạo
Topbanner

hướng dẫn okr cho ceo
Học phần 1Nguồn gốc của phong cách lãnh đạo
Bài học 1Phong cách lãnh đạo là gì?
Bài học 2Con người hay công việc?
Bài học 3Tổng thể hay chi tiết?
Bài học 4Chuyên quyền hay dân chủ?
Học phần 2Các phong cách lãnh đạo phổ biến
Bài học 5Phong cách lãnh đạo thụ động
Bài học 6Phong cách lãnh đạo giao dịch
Bài học 7Phong cách lãnh đạo chuyển đổi
Học phần 3Quyền lực lãnh đạo
Bài học 8Nguồn gốc của Quyền lực Lãnh đạo
Bài học 9Nguồn gốc của Tầm ảnh hưởng
Bài học 10Xây dựng Quyền lực Chuyên gia
Bài học 11Xây dựng Hình mẫu Lãnh đạo