Khóa học online
7 Học viên đã ghi danh
GiáMiễn phí
Đăng ký ngay
Wb001
hướng dẫn okr cho ceo
Học phần 1Phong cách Lãnh đạo
Bài học 1Phong cách Lãnh đạo là gì?
Bài học 2Chọn con người hay công việc?
Bài học 3Tổng thể hay Chi tiết?
Bài học 4Chuyên quyền hay Dân chủ?
Bài học 5Phong cách Lãnh đạo Thụ động
Bài học 6Phong cách Lãnh đạo Giao dịch
Bài học 7Phong cách Lãnh đạo Chuyển đổi
Học phần 2Quyền lực và tầm ảnh hưởng
Bài học 8Nguồn gốc của Quyền lực lãnh đạo
Bài học 9Nguồn gốc của Tầm ảnh hưởng
Bài học 10Xây dựng Quyền lực chuyên gia
Bài học 11Thiết lập hình mẫu lãnh đạo