Khóa học online
20 Học viên đã ghi danh
Giá349000 đ
Đăng ký ngay
kỹ năng tạo động lực
Topbanner

hướng dẫn okr cho ceo
Học phần 1Khám phá phong cách tạo động lực
Bài học 1Hiểu đúng về động lực
Bài học 2Xác định niềm tin của bạn về động lực
Học phần 2Thúc đẩy động lực cá nhân
Bài học 3Giúp nhân viên tìm ra mục đích công việc
Bài học 4Xác định động lực chủ đạo của nhân viên
Bài học 5Ghi nhận nỗ lực và thành tích của nhân viên
Học phần 3Biểu mẫu ứng dụng
Học phần 4Huấn luyện nhân viên
Bài học 7Xác định nhu cầu đào tạo của đội nhóm
Bài học 8Lập kế hoạch phát triển cho nhân viên
Bài học 9Đào tạo tập trung và đào tạo cầm tay chỉ việc
Bài học 10Ma trận kỹ năng động lực
Bài học 11Huấn luyện nhân viên theo ma trận kỹ năng động lực
Bài học 12Đánh giá hiệu quả đào tạo