Day

Tháng Năm 5, 2020

Tìm kiếm nhà lãnh đạo tương lai

Posted on05 Th5 2020
Làm thế nào bạn nhận ra tiềm năng lãnh đạo của một người? Tổ chức cần các nhà lãnh đạo - không chỉ ở các vị trí cấp cao. Các nhà lãnh đạo là những người có tầm nhìn và truyền “sinh lực” cho nhân viên để họ trở nên…

40 Kỹ năng Quản lý bạn cần Thuần thục

Posted on05 Th5 2020
Để trở thành nhà quản lý giỏi - bạn cần phát triển các kỹ năng nào? Trước tiên, Là nhà quản lý, bạn có 5 công việc chính cần làm: Lập kế hoạch Tổ chức  Phối hợp Chỉ đạo Giám sát Bây giờ, Chúng ta sẽ làm một phép so…