Day

Tháng Tư 12, 2020

Giá trị Khách hàng là gì?

Posted on12 Th4 2020
Từ rất sớm, Sam Walton đã nhận ra tầm quan trọng của Giá trị Khách hàng: “Chỉ có một người chủ: Khách hàng. Và anh ta có thể đuổi việc tất cả mọi người trong công ty, từ chủ tịch trở xuống, chỉ đơn giản bằng cách sử dụng tiền…

4 nguyên tắc Quản lý cốt lõi

Posted on12 Th4 2020
Con người đã quản lý công việc hàng trăm năm, và các phương pháp quản lý đã có từ những năm 1700. Các nguyên tắc quản lý quan trọng nhất xuất hiện trong thế kỷ 20. Nhìn lại Lịch sử quản lý Một trong những chuyên gia đầu tiên là…