Day

Tháng Một 6, 2020

Một cuộc Họp đặc biệt: Họp Đi bộ

Posted on06 Th1 2020
Họp là một nghiệp vụ quan trọng của doanh nghiệp. Chúng ta gặp nhau để thảo luận về các sáng kiến mới, nhận thông tin phản hồi về một ý tưởng, hoặc giải quyết một vấn đề. Mặt đối mặt là rất quan trọng cho việc hình thành các mối…