Day

Tháng Một 3, 2020

7 cách để được lắng nghe trong các cuộc họp?

Posted on03 Th1 2020
Tìm cách đóng góp ý kiến và thu hút sự chú ý. Bạn được chọn vào công ty vì các kỹ năng và kinh nghiệm của bản thân vì vậy hãy thể hiện chúng đi. Có thể lý do là bạn họp quá lớn và những cánh cửa đang đóng…