Day

Tháng Một 2, 2020

3 yếu tố giúp bạn Điều hành cuộc họp hiệu quả

Posted on02 Th1 2020
Làm thế nào để điều hành cuộc họp hiệu quả? Có những cuộc họp thành công và cũng có cả những cuộc họp thất bại.  Các cuộc họp thất bại thường kéo dài nhiều giờ, không đạt được kết quả gì và bạn tự hỏi tại sao bạn lại có…