Day

Tháng Mười Hai 16, 2019

Tư duy phản biện

Posted on16 Th12 2019
Phát triển Tư duy và Kỹ năng Thích hợp Hàng ngày chúng ta đưa ra hàng trăm quyết định và cho dù có nhận ra hay không, tất cả chúng ta đều là những người tư duy phản biện Chúng ta tư duy phản biện bất cứ khi nào cân…