Day

Tháng Tám 21, 2019

Mục tiêu OKR là gì?

Posted on21 Th8 2019
OKR là gì? (viết tắt của: Objective & Key Result - Mục tiêu và Kết quả then chốt). OKR là một hệ thống Quản trị theo Mục tiêu. Sự khác biệt lớn của OKR so với phương pháp đặt mục tiêu truyền thống? Tạo sự liên kết trong tổ chức…