Day

Tháng Bảy 1, 2019

Chiến lược Đại dương xanh

Posted on01 Th7 2019
Chiến lược đại dương xanh là việc doanh nghiệp theo đuổi đồng thời Sự khác biệt cho sản phẩm dịch vụ và Chi phí thấp - để tạo ra nhu cầu mới và mở ra một thị trường mới - không có sự cạnh tranh. Hãy hình dung, Thị trường…