Day

Tháng Sáu 11, 2019

Cách Đặt câu hỏi cho nhân viên

Posted on11 Th6 2019
Thay vì đưa ra câu trả lời, nhà lãnh đạo xuất sắc Đặt câu hỏi cho nhân viên. Câu hỏi giúp chúng ta định hướng và dẫn dắt tư duy. Câu hỏi đúng giúp nhân viên suy nghĩ đúng cách. Thay câu hỏi, Đổi cuộc đời. Dưới đây là 5…