Day

Tháng Sáu 5, 2019

6 yếu tố xây dựng Tinh thần Hợp tác trong đội nhóm

Posted on05 Th6 2019
Đội nhóm của bạn đã từng có tình trạng dưới đây chưa? Mỗi người làm theo một phách, Quy kết trách nhiệm, người này đổ lỗi cho người kia, Thậm chí, tranh cãi và xung đột xảy ra trong các cuộc họp, Đây chính là biểu hiện của đội nhóm…