Day

Tháng Tư 13, 2019

Ví dụ về cách ứng dụng Thẻ điểm cân bằng BSC

Posted on13 Th4 2019
Năm 1992, Thẻ điểm cân bằng BSC lần đầu tiên được công bố trên HBR, công cụ này cung cấp cho các giám đốc điều hành một khuôn khổ toàn diện để: Chuyển các mục tiêu chiến lược của công ty thành một bộ các biện pháp hiệu suất (KPI)…