Day

Tháng Mười Hai 24, 2018

4 Chiến lược Lương thưởng Khôn ngoan

Posted on24 Th12 2018
Cấu trúc lương của bạn như thế nào? Bạn được trả lương theo giờ hay lương theo năm? Bạn có được trả lương theo hiệu suất công việc, chẳng hạn như hoa hồng bán hàng? Bạn có nhận được tiền thưởng không? Nếu có, liệu điều này có liên quan…