Day

Tháng Mười Hai 14, 2018

Quản lý Freelancer

Posted on14 Th12 2018
Công ty đang lên kế hoạch cho chuỗi brochure và bài viết được xuất bản 3 tháng một lần. Vấn đề ở đây là nhân viên hiện tại không có đủ chuyên môn cần thiết để làm việc này. Và, số lượng công việc lại không tới mức thuê hẳn…