Day

Tháng Tám 2, 2018

Hướng dẫn xây dựng quy trình tinh gọn

Posted on02 Th8 2018
Sự khác biệt giữa "Quy trình" và "Quy trình tinh gọn" là gì? Hãy tưởng tượng có một cái hộp đen. Bạn đưa một vật gì đó vào hộp và một lát sau - có một cái khác đi ra khỏi hộp. Đơn giản! "Quy trình" là một quá trình…