Chào bạn, tôi là Nhất.

“Phát triển Tiềm năng Lãnh đạo” và “Cải thiện Hiệu suất Doanh nghiệp”. Đây là 2 chủ đề mà tôi yêu thích. Bạn có muốn?

Chúng ta hiểu rằng: Mỗi người đều cần một người bạn (Coach) đi cùng và một người (Cố vấn) để chỉ đường. Hãy đi cùng nhau, khi bạn sẵn sàng!

“Lãnh đạo là Quá trình, Hiệu suất là Kết quả.”

Nhất Leadership.

phạm thống nhất

Nhận ngay!


Tôi đồng ý: nhận Email (bao gồm các bài học giá trị, promotion) từ Nhất Leadership. Tôi có thể Unsubcribe/Hủy đăng ký bất cứ lúc nào.